sobota, 28 listopada 2020

List Pasterski na Adwent 2020

List Pasterski na Adwent 2020

Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy


Drodzy Siostry i Bracia

Dzisiaj Pierwsza Niedziela Adwentu, czasu oczekiwania na przyjście Chrystusa. Kościół naucza, że przywołujemy w tym czasie zarówno przyjście Syna Bożego w Tajemnicy Wcielenia, jak i Jego przyjście na końcu czasów, w Paruzji. Oba te wydarzenia łączy jednak czas Kościoła, w którym Chrystus przychodzi do nas w sakramentalnych znakach swojej obecności. Wśród tych znaków jest przede wszystkim Eucharystia. Dlatego, kiedy słyszymy dzisiaj Izajaszowe wezwanie „Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił” możemy je odnieść także do naszego pragnienia spotkania z Nim w tym sakramencie. Podobnie Chrystusowe wezwanie do czuwania z dzisiejszej Ewangelii winniśmy odnieść do naszej gotowości do spotkania z Nim w Tajemnicy Eucharystii. Dobrze przygotowane i głęboko przeżyte spotkanie z Chrystusem eucharystycznym to najlepszy wyraz adwentowej postawy.

Czas epidemii, jaki przyszło nam obecnie przeżywać, zbiega się z programem duszpasterskim Kościoła w Polsce poświęconym rozważaniom właśnie nad Tajemnicą Eucharystii. Temat ten podejmujemy przez kolejne trzy lata pod jednym wspólnym hasłem: „Eucharystia daje życie”. Dobiega końca rok, w którym rozważaliśmy go jako „Wielką Tajemnicę wiary”. Dzisiaj, w Pierwszą Niedzielę Adwentu rozpoczynamy nowy rok kościelny, w którym Tajemnicę Eucharystii rozważać będziemy pod kątem jej celebracji. Dlatego temat obecnego roku brzmi: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”. To niezwykle istotny temat dla naszej praktyki wiary, ponieważ stanowi samo sedno owego praktykowania. Oddają to nie tylko słynne słowa soborowej Konstytucji o Liturgii określające celebrację liturgiczną jako „źródło i szczyt działalności Kościoła” (KL 10), ale także starożytna zasada lex orandi – lex credendi, według której najtrafniejszy obraz naszej wiary stanowi nasza modlitwa, gdyż tak wierzymy jak się modlimy.

Przed nami zatem do rozważenia cała bogata rzeczywistość celebracji liturgicznej w ogóle, a w szczególności celebracji eucharystycznej. Jest to temat niezwykle szeroki i mamy już obszerną literaturę pomagającą go zgłębiać. Są to zarówno dokumenty Kościoła, stanowiące autorytatywne nauczanie Magisterium Kościoła, jak i niezliczona liczba opracowań dopasowanych do wieku i oczekiwań odbiorcy. Niemniej, z całego tego bogactwa treści Kościół wyróżnia i podkreśla kilka tematów. 

Pierwszym z nich jest teologia wspólnoty eucharystycznej. Jednym z głównych motywów soborowej odnowy liturgii było przywrócenie wspólnotowego wymiaru celebracji. Świadomość, że liturgię celebruje sam Chrystus przyłączając do siebie swoją oblubienicę Kościół (por. Pius XII, Mediator Dei et hominum) zakłada, że fundamentem rozumienia każdej celebracji, jest wspólne działanie wiernych z Chrystusem i między sobą. Bez tak rozumianej wspólnoty nie ma liturgicznej celebracji. Tak, jak w Wieczerniku Eucharystia jest ustanawiana we wspólnocie Chrystusa i Jego uczniów, tak w takiej samej wspólnocie jest przez wieki celebrowana. Rozumienie tego niesie w sobie określone konsekwencje dla wszystkich uczestników. Kapłan musi mieć świadomość, że wypełniając swoją funkcję „in persona Christi” – w osobie Chrystusa, sprawuje liturgię z ludem a nie dla ludu. Wierni natomiast nie mogą zapomnieć, że owocnym udziałem może być tylko czynny udział we wspólnocie. Dlatego każda celebracja ma zawsze formę dialogową i domaga się czynnego udziału, nawet kiedy dotyczy to słuchania. Zrozumienie wspólnotowej natury celebracji da się łatwo zaobserwować u wiernych poprzez zaangażowanie oraz uszanowanie wspólnych znaków. Liturgia bowiem zawsze celebrowana jest w znakach, a obowiązują w niej te, które jako dopuszczone przez Kościół podejmuje dana wspólnota, a nie te, które sobie upodobaliśmy, lub do których jesteśmy przyzwyczajeni.

Innym wymiarem celebracji, stającym przed nami jako wyzwanie, jest teologiczna i liturgiczna wartość piękna. Papież Benedykt w adhortacji poświęconej Eucharystii Sacramentum Caritatis pisał: „Związek między tajemnicą, w którą się wierzy, i tajemnicą, którą się celebruje, wyraża się w sposób szczególny w teologicznej i liturgicznej wartości piękna” (nr 35). Piękno ma wymiar teologiczny ponieważ stanowi naturę samego Boga i w Bogu jest jego źródło. Dlatego piękno pociąga ku Bogu, tak jak brzydota od Niego oddala. Nie można zatem zwracać się ku Bogu z brzydotą. Relacja z Bogiem domaga się piękna. Zawstydza nas świadectwo dawnych pokoleń, ich troski o piękno przestrzeni liturgicznej, wspaniałych świątyń, szat i paramentów liturgiczny oraz sztuki sakralnej, którym nie jesteśmy w stanie dzisiaj dorównać. Troska o przestrzeń sakralną, o piękno liturgii, jest zadaniem każdego pokolenia wierzących, także naszego, i jest jednym z najbardziej wymownych świadectw wiary danego pokolenia.

W dokumentach Kościoła mówiących o naturze i znaczeniu liturgicznych celebracji pojawia się nieodłączne wezwanie do koniecznej i stałej formacji liturgicznej wiernych. Taka formacja dotyczy całej wspólnoty, wszystkich uczestników liturgii, nie tylko duchownych i posługujących. Jest czymś więcej niż tylko zdobyciem wiedzy. Potrzebne jest także świadome zaangażowanie w przygotowanie i przebieg liturgii. Cieszą nas sprawnie posługujący członkowie służby liturgicznej, często nie mamy jednak świadomości, jak wiele wykonują oni funkcji zastępczych, należących ze swej natury do zgromadzonych wiernych. Funkcje własne ludu Bożego to jeden z najbardziej zaniedbanych wymiarów naszych celebracji. Wspomnijmy, dla przykładu, troskę o śpiew, czy przygotowanie modlitwy wiernych. Nie możemy o tym zapominać, kiedy mówimy o stałej formacji posługujących w liturgii. Formacja ta dotyczy wszystkich uczestników.

Wielkim wyzwaniem dla naszych eucharystycznych celebracji pozostaje ich wymiar ofiarny. Wiemy to i powtarzamy za Magisterium Kościoła, że „Eucharystia jest nade wszystko świętą ofiarą” (Dominicae cenae, nr 9). Jest uobecnieniem zbawczej ofiary Chrystusa, którą składa On sam przez osobę kapłana, i w którą my możemy włączyć naszą ofiarę. Po to przyszliśmy na Mszą św. Kiedy zatem kapłan w imieniu Chrystusa zwraca się do nas wezwaniem: „Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec wszechmogący” pośrednio pyta nas, gdzie i jakie są nasze ofiary, które dzisiaj przyszliśmy złożyć Bogu Ojcu wraz z Ofiarą zbawczą Jego Syna. Znakiem, który nam przypomina, że na Mszę św. przyszliśmy, aby złożyć Bogu ofiarę, jest zbierana taca. Nie przypadkowo czynność ta dzieje się w chwili, kiedy na ołtarzu przygotowywane są dary ofiarne. Nie należy jednak zapominać, że jest to bardziej znak, niż sama ofiara. Znak ten wyraża moją duchową ofiarę, ale jej nie zastępuje. Sięgając po pieniądz na tacę winienem pomyśleć, jaką moją ofiarę będzie on wyrażał podczas tej Mszy św., co w istocie przyszedłem dzisiaj ofiarować Bogu? Musimy pamiętać, że w celebracji liturgicznej wszystkie czynności, także zbieranie na tacę, mają znaczenie duchowe a nie tylko praktyczne.

Ogromnym zadaniem jakie staje przed obecnym pokoleniem chrześcijan jest świętowanie niedzieli. Bogata tradycja minionych pokoleń została roztrwoniona, pozostawiając po sobie nieliczne znaki, w których nie potrafimy już dostrzec istoty rzeczy. Utraciliśmy fundamentalne rozumienie i poczucie czasu świętego. O ile łatwiej nam zrozumieć istnienie miejsc świętych i świętych przedmiotów, o tyle nie potrafimy już opisać pojęcia czasu świętego w jego religijnym wymiarze. Zadawala nas już tylko świeckie znaczenie świętowania. A przecież czas święty, jego rozumienie i praktykowanie, to jeden z najbardziej fundamentalnych znaków każdej wiary i każdej religii. Biblijne „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”, to jedno z pierwszych przykazań boskich, mówiących o postawie człowieka wobec Boga, a nie wobec samego siebie lub świata. Dzień święty jest własnością Boga. To stąd jego świętość. Wchodząc w ten czas wchodzimy jak do świątyni, czyli w rzeczywistość dedykowaną wyłącznie Bogu, będącą Jego własnością, gdzie nie może dziać się nic, co nie jest ku Niemu skierowane i co nie ma do Niego odniesienia. Nie można czasu świętego używać jako własnego, bo jest to czas Boga a nie nasz. Dla chrześcijan takim świętym czasem jest Dzień Pański Dies Domini, ponieważ wybrał go sam Zbawiciel zmartwychwstając w tym dniu. Ten sam dzień Chrystus Pan naznaczył jako Dzień Kościoła Dies Ecclesiae, zsyłając w tym dniu na apostołów Ducha Świętego i inicjując życie Kościoła. Dlatego od samego początku dla chrześcijan świętowanie Dnia Pańskiego stanowi zarówno fundamentalną powinność, jak i znak własnej tożsamości. Również od samego początku, jako najbardziej charakterystyczne wydarzenie tego dnia, nierozerwalnie z nim związane, jest gromadzenie się uczniów Chrystusa na eucharystyczną celebrację. Do dzisiaj nie ma ważniejszych wydarzeń w życiu wspólnoty uczniów Chrystusa, jak zgromadzenie się na niedzielnej Mszy św. Dlatego niedzielna Eucharystia stanowi najprawdziwszy obraz Kościoła.

W tym kontekście właściwego przeżywania czasu świętego, winniśmy pokornie rozważyć jeszcze jeden znak naszego świętowania. Mówił o nim Pan Jezus w przypowieści o zaproszonych na ucztę. Na tej uczcie znalazł się człowiek nie mający szaty godowej, stroju świątecznego. Z polecenia Gospodarza człowiek ów zostaje wyrzucony, gdyż nie uszanował Tego, który go zaprosił. Rozumiemy znaczenie tej przypowieści. Wiemy kto jest Gospodarzem uczty eucharystycznej i to, że strój jest znakiem wewnętrznej postawy przychodzących na Mszę św. Niemniej, nie możemy nie wiedzieć, jak ważny to znak. Nie da się świętować teoretycznie, bez zewnętrznych znaków. Świętowanie ogarnia całego człowieka, z całą naszą duchowością i cielesnością. Nie da się zatem w pełni świętować bez stroju świątecznego. To jeden z najbardziej podstawowych znaków świętowania. Doskonale rozumieli to nasi przodkowie, nawet ci najubożsi, posiadający strój wyłącznie do kościoła. Nam ta rzeczywistość znana jest już tylko z opowieści, bądź z literatury. Dlatego coraz częściej zdarza się pielgrzymom i turystom z Polski, że nie są wpuszczani do miejsc świętych, nie tylko chrześcijańskich, bo nie posiadają stosownego stroju. Wielu nie potrafi takiego stroju już opisać. Dlatego przypomnijmy, że strój ten powinien cechować się powściągliwą elegancją oraz zakrywać ramiona i kolana, zarówno u kobiet jak i u mężczyzn. 

Przeżywamy trudny czas mierzenia się ze skutkami epidemii i związanymi z tym ograniczeniami, także praktyk naszej wiary. Powierzmy ten czas dobremu Bogu. Pod jego Boską opieką nawet utrapienia i ograniczenia mogą zaowocować dobrem. Niech z naszej tęsknoty za pełnym udziałem w Eucharystii zrodzi się gorące pragnienie, które zaowocuje gorliwością w dniach wolnych od epidemicznych ograniczeń. Oby te dni, z łaski Dobrego Boga, nastąpiły jak najszybciej.

Na cały rozpoczynający się dzisiaj nowy rok kościelny, a szczególnie na trud obecnego czasu z serca wszystkim błogosławię.


+Józef Górzyński

Arcybiskup Metropolita Warmiński


APEL PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

APEL

PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

NA CZAS ADWENTU


Dla ludzi wierzących każdy Adwent jest czasem szczególnym. Jest czasem oczekiwania z wiarą na powtórne przyjście Zbawiciela na ziemię, a jednocześnie przygotowania się do obchodów Uroczystości Bożego Narodzenia.

Narodziny Jezusa zmieniły wszystko. Zmienił się bieg historii. Zmienił się świat. Zmienił się człowiek. Zmiany były tak głębokie, że od narodzin Jezusa rozpoczęliśmy liczyć czas.

W porównaniu z poprzednimi, tegoroczny Adwent będzie wyjątkowy. Pandemia zmieniła nasz codzienny sposób funkcjonowania, również w wymiarze duszpasterskim i praktyk religijnych. W wielu osobach wywołuje ona lęk i niepewność. W wielu już zostawiła trudne doświadczenie choroby, a nawet śmierci bliskiej osoby. 

Właśnie dlatego prosimy, aby w nadchodzącym czasie otworzyć nasze serca na nadzieję, którą przynosi Chrystus. Niech oczekiwanie na spełnienie tej nadziei umocni naszą wiarę, stając się źródłem pokoju serca oraz przyczyni się do przemiany nie tylko pojedynczych osób, ale i całych społeczności – naszych rodzin i naszej ojczyzny.

Zachęcamy wiernych do uczestnictwa w codziennych Mszach Świętych Roratnich, do spotkań z przebaczającym Jezusem w Sakramencie Pojednania, do prywatnej bądź wspólnotowej adoracji Najświętszego Sakramentu w ciągu tygodnia, przy zachowaniu wszystkich obostrzeń sanitarnych.

Kapłanów prosimy o jeszcze większą gorliwość duszpasterską – zgodnie ze wskazaniami swoich biskupów – zwłaszcza odnośnie do celebracji Eucharystii, posługi konfesjonału i innych sakramentów oraz duszpasterskiego towarzyszenia wiernym w ich codziennych zmaganiach. Serdecznie prosimy wszystkich księży proboszczów, aby stwarzali wiernym możliwość uczestnictwa w rekolekcjach adwentowych zarówno w kościele, jak i on-line.

Jako kapłani, nie szczędźcie czasu, aby codziennie spotykać się ze Słowem Bożym, trwać przed Najświętszym Sakramentem, modląc się za naszych parafian – o głęboką wiarę, o świętość życia, za Kościół i wreszcie za naszą ojczyznę – o pokój i umacnianie jej chrześcijańskiej tożsamości.

Niech adwentowy czas oczekiwania będzie dla nas zadatkiem tej nadziei, która spełni się wraz z ostatecznym przyjściem Bożego Syna. 

Wszystkim z serca błogosławimy,


✠ Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)


✠ Marek Jędraszewski

Arcybiskup Metropolita Krakowski

Wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski


✠ Artur G. Miziński

Sekretarz Generalny

Konferencji Episkopatu Polski


Warszawa, dnia 26 listopada 2020 roku


Roznoszenie opłatków wigilijnych

 Roznoszenie opłatków wigilijnych 

z udzieleniem błogosławieństwa rodzinom. 

Ze względu na obostrzenia sanitarne 

nie będziemy wchodzić do domów. 


Wtorek (01.12.2020), godz. 19-21

Kieźliny, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (pierwszy kapłan od początku, drugi – od końca)


Środa (02.12.2020), godz. 19-21

Kieźliny, Ojca Stanisława Dziwoty (pierwszy kapłan nieparzyste, drugi – parzyste),

Kieźliny, Zbigniewa Herberta (pierwszy kapłan od początku, drugi – od końca)


Czwartek (03.12.2020), godz. 19-21

Kieźliny, Księdza Jakuba Jagałły 1-13 (pierwszy kapłan – nieparzyste),

Księdza Jakuba Jagałły 2-30 (drugi kapłan – parzyste)

Księdza Jakuba Jagałły 20A (blok)


Piątek (04.12.2020), godz. 19-21

Kieźliny, Księdza Jakuba Jagałły 17-63 (pierwszy kapłan od początku, drugi – od końca)


Sobota (05.12.2020), godz. 10-14

Kieźliny, Romana Domagały, Kieźliny 30-37 (pierwszy kapłan),

Edyty Stein (drugi kapłan),

Olsztyn, Świętego Franciszka z Asyżu (dawna Piotra Diernowa, pierwszy kapłan), Wadąska (drugi kapłan), Wrzosowa, Jagiellońska 80-103 (pierwszy kapłan od początku, drugi – od końca).


Poniedziałek (07.12.2020), godz. 19-21

Kieźliny, Pawła Sowy (pierwszy kapłan od początku, drugi – od końca),

Księdza Wojciecha Zinka (dwóch kapłanów),

Zofii Kossak-Szczuckiej (pierwszy kapłan), 

Tadeusza Różewicza (drugi kapłan),


Wtorek (08.12.2020), godz. 19-21

Kieźliny, Leopolda Staffa 1 (pierwszy kapłan), 

Leopolda Staffa 2 (drugi kapłan),


Środa (09.12.2020), godz. 19-21

Kieźliny, Leopolda Staffa 4-13 (pierwszy kapłan), Leopolda Staffa 14-27 (drugi kapłan), Leopolda Staffa 3 (dwóch kapłanów),


Czwartek (10.12.2020), godz. 19-21

Wadąg, Adama Asnyka (pierwszy kapłan),

Jana Brzechwy, Bolesława Leśmiana, Adama Mickiewicza, Agnieszki Osieckiej (drugi kapłan),


Piątek (11.12.2020), godz. 19-21

Wadąg, Jana Kochanowskiego (pierwszy kapłan nieparzyste, drugi – parzyste).


Środa (16.12.2020), godz. 19-21

Wadąg, Juliusza Słowackiego (pierwszy kapłan nieparzyste, drugi – parzyste),


Czwartek (17.12.2020), godz. 19-21

Wadąg (pierwszy kapłan od początku, drugi – od końca),


Sobota (19.12.2020), godz. 10-14

Kieźliny 76-81 (pierwszy kapłan), Zalbki (drugi kapłan),

Myki (pierwszy kapłan od początku, drugi – od końca).

1 Niedziela Adwentu, 29.11.2020

1. Dzisiaj (29.11.2020) są celebrowane dodatkowe Msze Święte o godzinie 11:15 oraz 16:30. W przyszłą sobotę natomiast (05.12.2020) będziemy celebrować dodatkową Mszę Świętą o godzinie 17:00, a w przyszłą niedzielę (06.12.2020) – o godzinie 11:15, nie będzie zaś Eucharystii o godzinie 16:30.

2. Dzisiaj (29.11.2020) o godzinie 20:00 przeprowadzimy transmisję modlitewnego czytania kolejnego fragmentu Ewangelii według Świętego Marka (Lectio Divina Mk 14,55-65) z Kaplicy Klasztoru Pasjonistów w Kieźlinach na naszej stronie Facebooka (https://www.facebook.com/ParafiaKiezlinySwietaRozalia).

3. W poniedziałek (30.11.2020) obchodzimy uroczystość świętego Andrzeja, apostoła, głównego patrona archidiecezji warmińskiej. 

4. Zapraszamy na Nabożeństwo Różańcowe i Koronkę do miłosierdzia Bożego przed wystawionym Najświętszym Sakramentem o godzinie 17:30. Pół godziny przed Mszą Świętą można również przystąpić do Sakramentu Pokuty.

5. W tym tygodniu przypadają pierwszy, czwartek, piątek i sobota miesiąca. W pierwszy czwartek modlimy się szczególnie o powołania kapłańskie i zakonne. Zachęcamy też do spowiedzi pierwszopiątkowej i udziału w nabożeństwie ku czci Najświętszego Serca Jezusa po Różańcu.

6. Dziękujemy za wspólne modlitwy, życzliwość i wsparcie materialne (prosimy zwrócić uwagę na nowe rachunki bankowe). 

7. Zachęcamy do nabywania i lektury „Gościa Niedzielnego” (6 zł). Są również do nabycia świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.

8. Od wtorku (01.12.2020) dwóch kapłanów posługujących w naszej parafii będą roznosić opłatki wigilijne. Ze względu na obostrzenia sanitarne nie będziemy wchodzić do domów. Udzielimy jednak błogosławieństwa rodzinom, którym będziemy przekazywać opłatki.

Plan podany jest osobno. 

Siódme modlitewne czuwanie w Gietrzwałdzie


 

Pięćdziesiąte szóste Jerycho Różańcowe

 Dnia 1 grudnia 2020 r. w Olsztynie w parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka przy ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 11 Mszą Świętą o godz. 18.30, której będzie przewodniczył ks. kan. dr Hubert Tryk - Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie, rozpocznie się pięćdziesiąte szóste Jerycho Różańcowe.

Zakończenie 8 grudnia Mszą Św. w Godzinie Łaski o godz. 12.00. Przewodniczył będzie proboszcz parafii ks. prał. mgr Andrzej Pluta jako Delegat J. E. ks. Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego Metropolity Warmińskiego.

Jest to pięćdziesiąte szóste Jerycho Różańcowe i dziewiąte w ramach Nowenny od kwietnia do grudnia 2020 r. ofiarowane w intencji o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Pasterzy naszego Kościoła, dla Kapłanów, o świętość życia dla Duchowieństwa, o nowe powołania do kapłaństwa, życia zakonnego i misyjnego.

Pragniemy dziękować Panu Bogu za dar powołań na pierwszym roku w naszym Seminarium Duchownym i prosić dla wszystkich alumnów o łaskę wytrwania.

Zwracamy się do wszystkich olsztyńskich parafii o szczególny udział w ostatnim już w tym roku Jerychu Różańcowym i jednocześnie na zakończenie Nowenny, proponując dla każdej parafii czterogodzinny blok w nocnych godzinach. Na czuwania w nocy zapraszamy przede wszystkim mężczyzn i małżeństwa.

Dla ułatwienia załączamy propozycję dni i godzin. Prosimy potraktować to jako naszą prośbę.

W sytuacji, jeżeli będzie możliwość włączenia się parafii do modlitwy w proponowanym dniu i godzinach, prosimy o kontakt do 1 grudnia br. z p. Teresą, tel. 795 525 445.

W imieniu sztabu Jerycha Różańcowego

Urszula Strynowicz

Ks. Szczepan Szpyra SVD


sobota, 21 listopada 2020

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 22.11.2020

1. Dzisiaj (22.11.2020) w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata rozpoczyna się Jubileusz 300 lat istnienia Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa (Pasjoniści). W związku z tym prosimy o modlitwę w intencji Pasjonistów.

2. Dzisiaj (22.11.2020) oraz w przyszłą niedzielę (29.11.2020) będą celebrowane dodatkowe Msze Święte o godzinie 11:15 oraz 16:30. W przyszłą sobotę natomiast (28.11.2020) będziemy celebrować dodatkową Mszę Świętą o godzinie 17:00.

3. Dzisiaj (22.11.2020) o godzinie 20:00 przeprowadzimy transmisję modlitewnego czytania kolejnego fragmentu Ewangelii według Świętego Marka (Lectio Divina Mk 14,43-54) z Kaplicy Klasztoru Pasjonistów w Kieźlinach na naszej stronie Facebooka (https://www.facebook.com/ParafiaKiezlinySwietaRozalia).

4. Zapraszamy na Nabożeństwo Różańcowe przed wystawionym Najświętszym Sakramentem o godzinie 17:30, które ofiarowujemy za naszych zmarłych, polecanych Bogu w wypominkach (27.11.2020 – Nowenna Gietrzwałdzka). Pół godziny przed Mszą Świętą można również przystąpić do Sakramentu Pokuty.

5. W następną niedzielę (29.11.2020) rozpoczyna się Adwent.

6. Dziękujemy za wspólne modlitwy, życzliwość i wsparcie materialne (prosimy zwrócić uwagę na nowe rachunki bankowe). 

7. Zachęcamy do nabywania i lektury „Gościa Niedzielnego” (6 zł). Są również do nabycia świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.